STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEPATOLOGICZNEGO

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Polskie Towarzystwo Hepatologiczne;
w skrócie PTHepat, zwane dalej Towarzystwem.

§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Bydgoszcz. Siedziba Towarzystwa może być przeniesiona do miasta pracy Prezesa Zarządu Głównego.

§3
Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów Terenowych oraz Sekcji Naukowych organizowanych w oparciu o niniejszy Statut.

§4
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§5
Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń o identycznych lub pokrewnych celach działania.

§6
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem:

POLSKIE TOWARZYSTWO HEPATOLOGICZNE – ZARZĄD GŁÓWNY

Rozdział II

CHARAKTER PRAWNY, CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§8
Celem Towarzystwa jest:

1. Praca nad należytym rozwojem badań nad epidemiologią, etiopatogenezą, kliniką, diagnostyką, leczeniem i innymi aspektami chorób wątroby.

2. Szerzenie zdobyczy nauki oraz wdrażanie ich do pracy naukowej i społecznej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów zajmujących się badaniem chorób wątroby. Cele te będą realizowane poprzez:

a. wydawanie własnych wydawnictw

b. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, insytucjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

a. zwyczajnych

b. honorowych

c. wspomagających.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która wykonała i opublikowała wyniki oryginalnych badań wątroby, która jest aktualnie zaangażowana w badania wątroby, która jest obywatelem R.P., i która jest upoważniona do ubiegania się o zwyczajne członkostwo Towarzystwa.

§ 11
Członkiem Honorowym może zostać osoba lub instytucja, którym nada tę godność Walne Zgromadzenie Towarzystwa w uznaniu jego zasług.

§ 12
Członkiem wspomagającym może zostać osoba lub instutycja wspomagająca badania nad wątrobą.

§ 13
Członkowie Towarzystwa mają prawo do zgłaszania na zjazdy naukowe i sympozja referatów, pokazów, doniesień, oraz do udziału w konkursach naukowych.

§14
Wszyscy członkowie maja prawo brać udział w Zebraniach Wyborczych. Członkowie wspomagający nie mają prawa wyborczego.

§15
Członkowie zwyczajni, studenci i wspomagający opłacali składki w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny. Członkowie Honorowi są zwolnieni od płacenia składek.

§16
Kandydat na członka Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego wypełnia deklarację członkowską.

§ 17
O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decydują, zwykłą większością głosów członkowie Zarządu Głównego.

§ 18
Członek zwyczajny, student i wspomagający mogą być skreśleni z Ust członków Towarzystwa przez Zarząd Główny:

a. na własną prośbę,

b. w razie nie płacenia składek przez dwa lata.

§ 19
Członek może być wykluczony z Towarzystwa w razie działania na szkodę PTHepat, lub wobec którego właściwy organ orzekł karę.
O usunięciu decyduje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów obecnych członków, na wniosek specjalnie powołanej w tym celu, przez Zarząd Główny komisji.

Rozdział IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§20
Władze Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd Główny,

3. Komisja Rewizyjna.

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału,

2. Zarząd Oddziału,

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Władzami Sekcji są:

1. Ogólne Zebranie Członków Sekcji,

2. Zarząd Sekcji.

§21
Walne Zgromadzenia Członków są zwyczajne i nadzwyczajne.

§22
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz na 3 lata.

§23
Zarząd Główny powiadamia wszystkich członków Towarzystwa o dacie Walnego Zgromadzenia na 6 tygodni przed wyznaczonym terminem, z podaniem proponowanego porządku dziennego.

§24
Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu Głównego, proponując porządek dzienny, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

§25
Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

1. Ocena działalności Zarządu Głównego, Zarządów Sekcji Naukowych i Zarządów Oddziałów Terenowych, w oparciu o przedłożone do rozpatrzenia materiały, łącznie ze sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Podejmowanie uchwał w odniesieniu do wniosków zgłaszanych przez Zarząd Główny, Zarządy Sekcji Naukowych, Zarządów Oddziału.

3. Rozpatrywanie wniosków poszczególnych członków Towarzystwa.

4. Rozpatrywanie wniosków Zarządów Sekcji Naukowych, Zarządów Oddziałów Terenowych oraz Członków Towarzystwa, zgłoszonych do Zarządu Głównego przynajmniej na 3 tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.

5. Ustalenie terminu i miejsca przyszłego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego oraz Zjazdów Naukowych, z podaniem tematu głównego.

6. Nadawanie godności Członka Honorowego.

7. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa.

§26
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu chyba, że przepis statutu stanowi inaczej.

2. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§27
Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują:

przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§28
Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję prezesa, prezesa elekta, wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika oraz trzech członków zarządu. Nazwiska kandydatów na prezesa, prezesa elekta, wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika oraz członków zarządu i trzech członków Głównej Komisji Rewizyjnej zgłaszają do Prezydium Walnego Zgromadzenia poszczególni Członkowie. Wybór odbywa się najpierw na prezesa, potem na prezesa elekta, wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika, następnie na trzech członków Zarządu Głównego. Prezes elekt pełnić będzie funkcję prezesa w następnej kadencji. Wybór odbywa się większością głosów w tajnym głosowaniu. Do obliczania głosów Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną złożoną z trzech członków nie kandydujących do władz Towarzystwa.

§29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c. na wniosek trzech Zarządów Oddziałów Terenowych.

§30
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane przez Zarząd Główny z podaniem porządku dziennego obrad w ciągu trzech miesięcy od chwili zgłoszenia wniosku.

§31
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma wszystkie uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA

§32
Zarząd Główny składa się z :

a. prezesa Zarządu Głównego,

b. dwóch wiceprezesów Zarządu Głównego:

– prezesa elekta, tj. prezesa Zarządu Głównego w następnej kadencji
– wiceprezesa Zarządu Głównego,

c. skarbnika,

d. sekretarza generalnego,

e. trzech członków Zarządu Głównego

§33
Prezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji pozostaje członkiem honorowym nowego Zarządu Głównego przez kolejną kadencję.

§34
Zarząd Główny powołany przez Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych Towarzystwa.

§35

Ustępujący Zarząd Główny przekazuje w ciągu miesiąca od daty Walnego Zgromadzenia wszelkie akta i majątek nowo obranemu Zarządowi.

§36
Do zadań Zarządu Głównego należy:

1. Prowadzenie wszystkich spraw bieżących;

2. Zarządzenie majątkiem Towarzystwa;

3. Ustalenie wysokości składek członkowskich;

4. Przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów;

5. Zawieranie umów w imieniu Towarzystwa;

6. Organizowanie Oddziałów Terenowych i Sekcji Naukowych Towarzystwa. 7 Czuwanie nad przestrzeganiem postanowień statutu przez Zarządy Sekcji i Oddziałów;

8. Rozpatrywanie odwołań i wniosków członków Towarzystwa i Zarządów Sekcji i Oddziałów;

9. Ustalenie miejsca, terminu i głównych tematów zjazdów, powoływanie komisji programowych, szkoleniowych i specjalizacyjnych;

10. Ustalenie listy reprezentantów Towarzystwa na wyjazdy zagraniczne, udział w międzynarodowych zjazdach naukowych, kursach szkoleniowych i naradach organizacyjnych;

11. Przyjmowanie nowych członków Towarzystwa, przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o nadanie godności Członka Honorowego;

12. Powoływanie Komitetu Organizacyjnego;

13. Kooptowanie gdy zachodzi konieczność członków Zarządu;

14. Informowanie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej o działalności naukowej Towarzystwa;

15. Współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa;

16. Współpraca z odpowiednimi specjalistami krajowymi w zakresie obejmującym schorzenia wątroby;

§37
Wybrany prezes pełni swoją funkcję tylko przez jedną kadencję, w następnej jest członkiem Zarządu Głównego. Prezes – elekt przyjmuje funkcje Prezesa w następnej kadencji.

§38
Do zadań Prezesa Zarządu Głównego należy:

1. Reprezentowanie i występowanie w imieniu Towarzystwa na zewnątrz;

2. Podpisywanie w imieniu Zarządu, wraz ze skarbnikiem, wszelkich umów i innych aktów, stanowiących o majątku Towarzystwa;

3. Przewodniczenie i prowadzenie zebrań Zarządu Głównego;

4. Angażowanie i zwalnianie w porozumieniu ze skarbnikiem i sekretarzem generalnym pracowników Towarzystwa;

§39
Jeden z wiceprezesów zastępuje prezesa Zarządu Głównego.

§40
Do zadań sekretarza generalnego należy:

1. Urzędowanie w stałej siedzibie Zarządu Głównego;

2. Utrzymywanie stałych kontaktów z władzami pańswowymi oraz z towarzystwami i instytucjami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi przy stałym porozumieniu z prezesem lub wiceprezesem;

3. Współpraca z redaktorem i wydawnictwami;

4. Przyjmowanie członków i osób zainteresowanych we wszystkich sprawach dotyczących działalności Towarzystwa;

5. Opiekowanie się archiwum i biblioteką Towarzystwa;

6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Zarządem Głównym;

§41
Sekretarz Zarządu Głównego sporządza protokóły z posiedzeń Zarządu, prowadzi korespondencję bieżącą, przechowuje pieczęcie Towarzystwa.

§42
Skarbnik zarządza majątkiem Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§43
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych Towarzystwa redaguje Wydawnictwo Naukowe przy współpracy z Komitetem Redakcyjnym Wydawnictw Naukowych Towarzystwa wybieranym przez Zarząd Główny PTH.

§44
Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się na swe posiedzenie co najmniej 3 razy do roku.

§45
W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Zarządu Głównego pochodzącego z wyboru. Zarząd Główny ma prawo dokooptować nowego członka, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru.

§46
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa.

§47
Prezes Zarządu Głównego ma prawo zapraszać na posiedzenia Zarządu z głosem doradczym innych członków Towarzystwa lub inne osoby, których udział uzna za potrzebny.

§48
Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego podpisuje prezes i sekretarz Zarządu Głównego.

§49
Główną Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa na okres jednej kadencji.

§50
Główna Komisja Rewizyjna sprawdza księgi, dokumenty i zasoby finansowe Towarzystwa oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje wnioski łącznie z wnioskiem o udzielnie Zarządowi Głównemu absolutorium.

§51
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział VI

ZJAZDY

§52
Zarząd Główny powierza Oddziałowi lub Sekcji organizację Zjazdu.

§53
Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu należy:

a. współpraca z Komisją Naukową w ułożeniu programu Zjazdu,

b. szczegółowa organizacja Zjazdu,

c. sporządzenie Zarządowi Głównemu materiałów naukowych Zjazdu oraz sprawozdań z działalności.

§54
Komitet Organizacyjny Zjazdu kończy swą działalność po przyjęciu materiałów naukowych i sprawozdań przez Zarząd Główny.

Rozdział VII

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§55
Zarząd Główny pomaga organizować Terenowe Oddziały Towarzystwa na wniosek 20 członków z danego terenu. W tym celu Zarząd Główny zwołuje Zebranie Ogólne, które wybiera na trzy lata przewodniczącego miejscowego Oddziału, jego zastępcę, dwóch członków zarządu, sekretarza, skarbnika oraz miejscową Komisję Rewizyjną.

§ 56
Walne Zebranie Oddziału odbywa się co 3 lata, przynajmniej na 2 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa.
Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków.

§57
Do zadań Zarządu Oddziału należy:

1. Realizowanie celów Towarzystwa na obszarze swej działalności;

2. Przyjmowanie nowych członków i prowadzenie aktualnego ich wykazu;

3. Przedkładanie co 3 lata Zarządowi Głównemu sprawozdań ze swej działalności, zatwierdzanych przez Walne Zebranie Członków oraz co rok spisu członków Oddziału;

4. Pobieranie składek członkowskich i przysyłanie Zarządowi głównemu 30% z ich wpływu;

Rozdział VIII

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§58
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. Komisja składa swe sprawozdania łącznie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§59
Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IX

SESJE NAUKOWE

§60
Zarząd Główny może organizować Sekcje problemowe.

§61
Zarząd Główny powołuje organizatora Sekcji, który pełni swe obowiązki do czasu wyboru Zarządu Sekcji.

§62
Zarząd Sekcji składa się z :

– przewodniczącego,

– wiceprzewodniczącego,

– sekretarza, wybieranych zwykłą większością głosów przez Ogólne Zebranie Członków Sekcji.

§63
Okres kadencji Zarządu Sekcji Naukowej odpowiada okresowi kadencji Zarządu Głównego i wybory Zarządu Sekcji odbywają się w czasie Walnego Zebrania Sekcji.

§64
Zarząd Sekcji składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swej działalności oraz przedstawia listę członków na 2 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa.

Rozdział X

CZŁONKOWIE MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

§65
1. Zarząd Główny nominuje swoich reprezentantów do Międzynarodowych Stowarzyszeń Naukowych;

2. Poszczególne grupy reprezentantów do Międzynarodowych Stowarzyszeń Naukowych, za zgodą Zarządu Głównego, wybierają delegatów do Zarządu tych Stowarzyszeń;

3. Delegaci składają Zarządowi Głównemu pisemne sprawozdania z działalności tych Stowarzyszeń;

Rozdział XI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§66
Majątek Towarzystwa składa się:

1. Ze składek członkowskich.

2. Z darów, zapisów, subwencji i dotacji.

3. Z majątku ruchomego i nieruchomego.

§67
Dla ważności pism dotyczących majątku Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób, tj. prezesa lub zastępującego wiceprezesa i skarbnika.

Rozdział XII

ZMIANA STATUTU

§68
1. Zmiana statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub delegatów.

2. Każdorazowa zmiana Statutu wymaga zgłoszenia do Sądu i przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

Rozdział XIII

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§69
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków. Do prawomocności uchwały potrzebne jest quorum 2/3 wszystkich członków Towarzystwa.

§70
O przeznaczeniu majątku Towarzystwa decyduje Walne Zgromadzenie.